Акциони план тима за безбедност

∞  Годишњи план рада Тима за заштиту од дискриминације   за 2019/2020.годину   

 

 

ОШ „Доситеј Обрадовић“ Враново

Тим за безбедност ученика

Школска 2017/2018.

 

АКЦИОНИ ​​ПЛАН​​ ТИМА​​ ЗА​​ БЕЗБЕДНОСТ ​​У​​ ШКОЛСКОЈ​​2017/2018.​​ГОДИНИ

 Чланови Школског тима за безбедност ученика од насиља у школској 2017//2018 су: Владимир Аранђеловић, Ана Васиљевић, Драган Крстић , Никола Миленковић и Јасмина Стојановић као координатор тима.

Доношењем Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета, Законом о основама система образовања и васпитања, Националним планом акције за децу наша земља се обавезала да предузме мере за спречавање насиља у породици, институцијама и широј друштвеној средини и обезбеди заштиту детета. Ради реализације овог циља израђен је Посебни протокол зазаштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама.

Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика.

   Акциони план за школску 2017/2018. годину има за циљ брзо и ефикасно реаговање Школе и Тима у вези са сигурношћу и безбедношћу ученика. За остваривање усвојеног циља Тим ​​планира ​​следеће ​​активности:

И поред добрих резултата потребно је радити на сталној едукацији и информисању наставног кадра о емоционалним, телесним, здравственим и социјалним потребама деце школског узраста.

Одељенске старешине и наставници у пракси свакодневно треба да примењују договорено у складу са усвојеним документима Тима.

За успешно превентивно деловање потребно је организовати анкете, трибине, плакате и слично.

Важно за превентивно деловање је укључивање ђачког парламента у рад Тима. Циљ је да ученици ненасиљем и другарски решавају постојеће проблеме.

Радна обавеза, дужност и одговорност одељенског старешине је да примењује Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика Основне школе “Доситеј Обрадовић“ у Вранову, а примену забележи.

Потребно је да одељенске старешине, где су за то испуњени услови одмах изричу васпитне мере за које су овлашћени а упуте предлоге надлежним органима за теже повреде.

Коришћење брошура и правних аката, прибављање појашњења, мишљења, одговора и другихпотребних информација стварају повољне услове за израду квалитетног алгоритма примене, саосновним циљем да се побољша дисциплина ученика и углед Школе.

Коришћење дисциплинске свеске за свако одељење, са нумерисаним страницама, (због везеса дневником рада), у коју ће сваки наставник моћи опширније да опише догађај или запажање о ученицима.

Да се настави са праксом да за време трајања часа Школа буде закључана а да дежурни ученик поштује обавезе дежурног и не напушта место дежурства.

Дежурство може да обавља само примеран и одговоран ученик.

Развијање сарадње са социјалним, здравственим и полицијским установама.

У оквиру досадашњег рада Тима смо пуно научили, али нам предстоји свакодневна активност у сузбијању насиља не само међу децом и ученицима, већ и одраслима над ученицима, ученицима над одраслима и међу одраслима. Такође морамо развијати вештину ненасилне комуникације међу децом и међу одраслима.

Кординатор тима за безбедност

Јасмина Стојановић